Hem

Dala Byggsamverkan

Dala Byggsamverkan AB är ett lokalt byggföretag med hjärtat i Dalarna.


I dagsläget är vi 50 anställda och vi erbjuder byggservice och byggentreprenad till kommersiella kunder så som kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Från idé till färdigt överlämnande.


Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer.   

                                            

Vår affärside

Vi erbjuder heltäckande byggtjänster inom såväl service- som entreprenadprojekt för professionella beställare. Vårt mål är att leverera det överrenskomna projektet genom att vara nytänkande, engagerade, kund- och personalorienterade. Vi är en byggentreprenör som kan och vill genomföra projekt där vår kompetens och erfarenhet gör skillnad på en regional marknad.Vår miljöpolicy

Dala Byggsamverkan arbetar aktivt för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö ska bli så liten som möjligt. Vårt miljöarbete innefattar allt ifrån arbetet på de egna byggarbetsplatserna till interna transporter.


Vi är en uppskattad entreprenör tack vare vår kunskap och erfarenhet från tidigare projekt och vi har stor erfarenhet av att genomföra miljöklassade projekt.

 

Genom vår kännedom om olika material och byggtekniska aspekter bistår vi våra kunder med råd i både projektering- och genomförandefasen. Vid val av material och tjänster beaktar vi löpande olika miljöaspekter på såväl projektnivå som på företagsnivå. För entreprenadmaskiner ställer vi krav på miljöanpassade motorer. Vi källsorterar självklart byggavfall och återanvänder byggmaterial. Vår miniminivå är att följa tillämplig lagstiftning samt de föreskrifter och övriga krav inom miljöområdet som berör oss.

 

I vårt praktiska miljöarbete ska alla medarbetare, anlitade underentreprenörer och beställare delta.

Vi utvecklar löpande vårt miljöarbete och jobbar ständigt med förebyggande riskidentifieringar och förbättringar. Denna policy gäller hela Dala Byggsamverkan och dess leverantörer.

Vår kvalitetspolicy

Bygguppdrag utförda av Dala Byggsamverkan ska genomföras så att de kan användas som framtida referensuppdrag, både för den enskilde medarbetaren och i vår marknadsföring. Där är kvalitet en av flera viktiga framgångsfaktorer och kompetensen hos våra medarbetare säkerställer att arbetet utförs professionellt och med kvalitet genom hela processen.


Vi uppfyller mål och säkerställer processen genom;

  • förberedelser och planering inför projektstart
  • löpande dokumentation
  • egenkontroller under projektets gång
  • noggrann genomgång av arbetskritiska moment
  • att upphandlade produkter och tjänster uppfyller de krav som ställs i projektet
  • löpande dialog med beställare, medarbetare och underentreprenörer
  • att vi använder branschmässigt vedertagen byggteknik och arbetsmetoder
  • att tillämpa aktuella lag-, författnings-, och branschkrav
  • uppföljning av utförda arbeten

Genom uppföljning av våra projekt utvecklar vi ständigt vårt kvalitetsledningssystem och vi jobbar ständigt med förebyggande riskidentifieringar och förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vår arbetsmiljöpolicy

Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete avseende säkerhetsfrågor når vi framgång. Det är en av våra grundstenar och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar löpande med förebyggande riskidentifieringar för att förbättra och göra våra arbetsplatser säkrare och mer hälsosamma genom att involvera alla medarbetare, underentreprenörer och beställare som arbetar med oss. Vi är och ska också vara varandras arbetsmiljö.

 

Kompetensutveckling och rätt utbildning säkerställer att våra medarbetare har de rätta förutsättningarna för att aktivt bidra i arbetsmiljöarbetet. 

Kontakta oss!

Vårt kontor finns på Filargatan 11 på Södra Backa industriområde i Borlänge.

Postadress:

Dala Byggsamverkan AB

Box 2065

781 02 BORLÄNGE

Organisationsummer: 556470-5340

Telefon

Kontor: +46 (0)243-22 47 07

Niklas Berglund 070-623 70 99

Mikael Ekstrand 073-980 46 42

Pär Andersson 073-321 35 22

Joakim Stenback 076-890 37 47

Daniel Kristoffersen 070-140 29 69

Claes Thelander 072-889 74 07

Peter Norgren 070-845 15 56

Joel Wiliow 076-800 23 78

Christoffer Björklund 073-321 35 11

Claes Isberg 070-492 47 07

Pia Fäldt 070-237 31 83


E-post

info@dalabyggsam.se

niklas.berglund@dalabyggsam.se

mikael.ekstrand@dalabyggsam.se

par.andersson@dalabyggsam.se

joakim.stenback@dalabyggsam.se

daniel.kristoffersen@dalabyggsam.se

claes.thelander@dalabyggsam.se

peter.norgren@dalabyggsam.se

joel.wiliow@dalabyggsam.se

christoffer.bjorklund@dalabyggsam.se

claes.isberg@dalabyggsam.se

pia.faldt@dalabyggsam.seFakturarutiner leverantör:

Fakturan måste innehålla:

- Dala Byggsamverkans referensnummer

- Dala Byggsamverkans referensperson

Fakturaadress: dalabyggsam@pdf.scancloud.se

Faktura i pdf format och bilagor måste sändas i samma fil